บริษัท พี.แอล.เอ.บิสซิเนส จำกัด

บริการของเรา

บริการด้านบัญชี

• บริการรับทำบัญชี

โดย ทีมงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ตามพ.ร.บ.การบัญชี และประมวลรัษฎากรกำหนด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ

• บริการรับตรวจสอบบัญชี

การยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป กับการวางใจมืออาชีพที่เข้าใจในรายละเอียดของงานอย่างทีมงานเรา โดยวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชี

• บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี แนวทางการทำบัญชี กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำบัญชี และวางแผนการทำบัญชี

• บริการจัดวางระบบบัญชี

รวมถึงการให้บริการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชีเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า การออกแบบระบบงานและเอกสารต่างๆตรงตามความต้องการของกรมสรรพากร และตามหลักพื้นฐานของการออกแบบระบบบัญชี

• บริการจดทะเบียน

เมื่อผู้ประกอบการมีแผนธุรกิจเป็นของตนเองแล้ว และพร้อมลงมือดำเนินธุรกิจ กระบวนการหรือขั้นตอนต่อไปที่ผู้ประกอบกิจการใหม่ต้องดำเนินการดังนี้

- บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด

- บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ

- บริการจดเปลี่ยนแปลงที่พาณิชย์จังหวัด และสรรพากรจังหวัด


บริการด้าน IT

เมนู

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง