บริษัท พี.แอล.เอ.บิสซิเนส จำกัด

แบบแสดงรายการสำหรับยื่นภาษี

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปีภาษีล่าสุด
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. ภ.ง.ด. 50
รอบฯ ปี 2557

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.50 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.50
2. วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50
รอบฯ ปี 2557

วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.50
3. ภ.ง.ด. 51
รอบฯ ปี 2558

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.51 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.51
4. วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51
รอบฯ ปี 2558

วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51
5. ภ.ง.ด. 52
รอบฯ ปี 2557

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.52 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.52
6. ภ.ง.ด. 54
รอบฯ ปี 2557

แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจำหน่ายกำไร ตามมาตรา 70 และตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.54 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.54
7. ภ.ง.ด. 55
รอบฯ ปี 2557

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคมตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.55 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.55


แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. ภ.พ.01
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.01Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.01
2. ภ.พ.09
คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.09Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.09
3. ภ.พ.30
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.30Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.30
4. ใบแนบ ภ.พ.30
ใบแนบ ภ.พ.30 รายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file เอกสารแนบ ภ.พ.30Click เพื่อดาวน์โหลด zip file เอกสารแนบ ภ.พ.30
5. ภ.พ.30.2
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของรายได้
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.30.2Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.30.2
6. ภ.พ.30.3
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของการใช้พื้นที่อาคาร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.30.3Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.30.3
7. ภ.พ.36
แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.36Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.36


แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีล่าสุด
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. ภ.ง.ด. 90
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป
(ปรับปรุงวันที่ 29 ธันวาคม 2558)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.90Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.90
2. ภ.ง.ด. 91
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน
(ปรับปรุงวันที่ 28 ธันวาคม 2558)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.91Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.91
3. ภ.ง.ด. 93
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน
(ปรับปรุงวันที่ 5 มกราคม 2559)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.93Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.93
4. ภ.ง.ด. 94
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.94Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.94
5. ภ.ง.ด. 95
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน
(ปรับปรุงวันที่ 6 มกราคม 2559)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.95Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.95

เอกสารประกอบการยื่นแบบ
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. -
การหักลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินบริจาคและรายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา สถานสาธารณกุศล กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ และกองทุนฯลฯ
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file การหักลดหย่อนเงินบริจาคClick เพื่อดาวน์โหลด zip file การหักลดหย่อนเงินบริจาค
2. -
ใบแนบ ภ.ง.ด.90, 91 กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะที่เลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.90, 91Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบ ภ.ง.ด.90, 91
3. -
รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.90 กรณีรวมคำนวณภาษี
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.90 กรณีรวมคำนวณภาษีClick เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบ ภ.ง.ด.90 กรณีรวมคำนวณภาษี
4. -
รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.91 กรณีรวมคำนวณภาษี
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.91 กรณีรวมคำนวณภาษีClick เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบ ภ.ง.ด.91 กรณีรวมคำนวณภาษี
5. ล.ย.04
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2558 สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.91Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.91
6. -
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2558 สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (1) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.90Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ถ.ง.ด.90
7. -
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file  วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีClick เพื่อดาวน์โหลด zip file  วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
8. ล.ย.03
หนังสือรับรองการลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file หนังสือรับรองการลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาClick เพื่อดาวน์โหลด zip file หนังสือรับรองการลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
9. ล.ย.04
หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพClick เพื่อดาวน์โหลด zip file หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ
10. ล.ย.04-1
หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.94Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.94
11. -
ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ภ.ง.ด.90Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ภ.ง.ด.90
12.

-

ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ กรณีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือกรณีคนพิการ อายุไม่เกิน 65 ปี
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ กรณีอายุ 65 ปีขึ้นไปClick เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ กรณีอายุ 65 ปีขึ้นไป
13.

-

ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ภ.ง.ด.94Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ภ.ง.ด.94
14.

-

ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ภ.ง.ด.94Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ภ.ง.ด.94
15.

-

รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.94 กรณีรวมคำนวณภาษี
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.94 กรณีรวมคำนวณภาษีClick เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบ ภ.ง.ด.94 กรณีรวมคำนวณภาษี

เมนู

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง