บริษัท พี.แอล.เอ.บิสซิเนส จำกัด

ประวัติบริษัท พี.แอล.เอ.บิสซิเนส จำกัด

accounting

บริษัท พี.แอล.เอ.บิสซิเนส จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ดำเนินธุรกิจภายใต้ความตั้งใจในการให้บริการด้านวิชาชีพบัญชีและภาษีอากร ตลอดจนการให้คำแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากรให้เป็นตามบทบัญญัติของกฎหมาย และเป็นผลต่อการสร้างสรรค์สังคม ปลูกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียภาษีที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว การบริหารงานของบริษัทฯจึงเป็นเอกภาพโดดเด่นจากองค์กรอื่นๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

พ.ศ.2526 ได้ก่อตั้งสำนักงานบัญชี เพื่อให้บริการทำบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในรูปของกลุ่มบุคคลซึ่งใช้สถานที่ในการดำเนินงานอยู่ ภายในสำนักงานกฎหมายและสำนักงานทนายความต่างๆ เนื่องจากจำนวนบุคลากรไม่มากนัก ซึ่งในเวลาต่อมาชื่อเสียงของสำนักงาน เป็นที่ยอมรับแพร่หลาย ในการให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู้ทางวิชาชีพ การดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำให้ธุรกิจสำนักงานบัญชีของบริษัทเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ลูกค้าและพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวนมาก บริษัทจึงได้สร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ชื่ออาคาร "นาครคินทร์" เป็นอาคารสำนักงาน 4 ชั้น 4 คูหา เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานและการให้บริการต่อลูกค้า และนำไปสู่การกระจาย ตัวของเครือข่ายธุรกิจวิชาชีพแบบครบวงจร

สถานที่ตั้ง

53/172 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนบริษัท 5,000,000 บาท

สโลแกน

" มุ่งมั่นพัฒนา รักษาคุณภาพ และมาตรฐานการบริการ "

มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ และมุ่งมั่นในการทำให้บรรลุผลสำเร็จของงาน โดยเราจะพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงสุด

เกียรติบัตร

- ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรให้เป็นสำนักงานตัวแทนของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (Tax Agent) ในปี พ.ศ.2551

- ได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสถาบัน ISO ให้เป็น "สำนักงานบัญชีคุณภาพ" ในปี พ.ศ.2555

พันธกิจ

1. ให้บริการวิชาชีพบัญชีอย่างครบวงจร แก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง

2. ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ของสภาวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3. ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า

4. ส่งเสริม พัฒนาความรู้ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากรกับบุคคลอย่างต่อเนื่อง

ผังองค์กร

 

เมนู

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง